තත්ත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව 2019-04-28 සිට 2019-07-14 දක්වා(ඉරිදා දන 10 ක් පමණයි)