govlk

பிரிவுகள்

உற்பத்தி சான்றுப்படுத்தல்

Product certification Scheme which is popularly known as the "SLS Marks Scheme", is a scheme that gives a third party guarantee on quality of a product making a competitive market for manufacturers and to improve confidence in consumers. This scheme enables the SLSI to grant permits to local as well as overseas manufacturers producing goods conforming to Sri Lanka Standards to mark the "SLS" mark on their products.

The Certification Mark on a commodity or product signifies that the commodity or product is consistently manufactured in accordance with the relevant Sri Lanka Standard Specification and with the assurance of optimal quality. Compliance with the requirements of the specification is assured through regular monitoring of the quality assurance system through quality audits carried out by qualified Auditors of the Institution and product testing.

1 SLS symbol

முறைமைகள் சான்றுப்படுத்தல்

This page is under constructions   SC plays a vital role in promoting and supporting of implementation of management systems activities of any organization in all sectors of the economy through systems certification as a third party certification body. Management systems certification helps consistency and continuity of the business operations to add credibility for the organization by demonstrating products or services expectations of your customers.

Vide range of accredited Systems Certification services managed by the SC Division of the SLSI with its highly competent Auditors facilitate any organization to manag risks and improve the management system for  stepping  up to the global market, as a marketing strategy and to develop confidence about the business system in the competitive market.

900114001 CopyEnergya Logo GMP HACCP 2OHSAS
Organic Supermarket LogoTea logoVegetarianVidatha Logo

சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்

சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் பிரிவானது சந்தைக்குரிய ஆராய்ச்சி, சந்தைப்படுத்தல் திட்டத்தினை உருவாக்குதல் மற்றும் மீளாய்வு செய்தல் , இலங்கை கட்டளைகள் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்படும் சேவைகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் மற்றும் அவற்றினை மூலோபாயமாக மேற்பார்வையிடல் , விளம்பரப்படுத்தல், மேம்படுத்தல் , சேவைகளை விநியோகித்தல் , வாடிக்கையாளர் புகார்கள் உள்ளிட்ட வாடிக்கையாளர் சேவைகள் மற்றும் பொதுசன தொடர்புகள் ஆகியவற்றினை மேற்கொள்கின்றது.

சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் பிரிவானது ஆண்டுதோறும் அமெரிக்காவின் மல்கம் போல்ட்றிச் தேசிய தர விருதின் மதிப்பீட்டு முறைகளுடன் பொருந்துமாறு உள்ள தேசிய தரத்திற்கான விருதினை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது. இது இலங்கையிலுள்ள நிறுவனங்களை அவற்றின் சிறந்த செயல்திறன் இனையும், அவர்களின் வணிகத்தில் சிறந்த செயல்திறனை அடைந்து முன்மாதிரியான நிறுவனங்களாக இருப்பதினைம் அங்கீகரிக்கும் நோக்குடன் வழங்கப்படுகின்றது.

4 SLNQA logo

 

விஞ்ஞானரீதியான தரப்படுத்தல்

The main objectives of the SLSI as stated in the Sri Lanka Standard Institution Act No.06 of 1984 are ;

-          To prepare standards on national and international basis relating to structures, commodities, products, materials, practices and operations and

-          From time to time revise, alter and amend the same and

-          To promote the general adoption of such standards and also

-          To promote Standardization and quality control in industry and commerce.

As the only national standards body in Sri Lanka, the Standards Divisions facilitate development of internationally aligned national standards and energy labeling scheme to make positive contributions to uplift the quality of the nation by Scientific standards Division and Engineering standards Division.National standards are documents with requirements, specifications, guidelines, test methods, limitations and characteristics that can be used consistently to ensure the materials, products, processes and services are fit for their purpose.

Sri Lanka standards offers a range of benefits for all the sectors in economy and community for compatibility, simplicity, conformity, confidence through Standards which ensure the safety, performance and reliability of a range of products, services and systems.

தர உறுதி வழங்கல்

Activities of the Import Inspection Scheme (IIS) under the Quality Assurance Division are to assure the conformity of 123 products imported to Sri Lanka, by monitoring and checking against the relevant Sri Lanka Standard Specification to make recommendation to the Department of Sri Lanka Customs. This scheme is based on Gazette notification No. 1844/9 0f 08 January 2014 under the Imports and Exports Control Act No.1 of 1969 and Gazette Extraordinary No.1953/27 for taps and accessories imported to Sri Lanka. Conformity activities of imported consignments of the designated items are based on approved criteria.

ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தகவல்

இலங்கை தரப்படுத்தல் நிறுவகத்தின் (SLSI) ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் பிரிவு தேசிய, சர்வதேச, வெளிநாட்டு தரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒழுங்குவிதிகள் என்பவற்றுடன் இன்றுவரையுள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய தர முகாமைத்துவம் மற்றும் தரப்படுத்தல் பற்றிய ஆவணங்களை ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகவல் நிலையமாக சிறப்பம்சம்கொண்ட பிரிவாக இருக்கின்றது. அது மேலும் 'தரம்' மற்றும் 'தரப்படுத்தல்' நூல்கள், பருவ வெளியீடுகள், கைநூல்கள், வழிகாட்டல்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய  அறிவை மேம்படுத்துகின்ற பலதரப்பட்ட நூல்களைக் கொண்டுள்ளது. அத்துடன் இத்துறை தொடர்பாக சிறு மற்றும் நடுத்தர பொறுப்புமுயற்சிகள் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய பொதுமக்கள் மற்றும் வர்த்தகம், கைத்தொழில் என்பவற்றின் வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோரை அடிப்படையாகக்கொண்டு விரிவான தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கு வழமையான நூலக சேவைகளையும் வழங்குகின்றது.

ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் பிரிவின் இந்த சேவைகளுக்கு மேலதிகமாக இது தரப்படுத்தல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒழுங்குவிதிகள் என்பவை பற்றிய WTO/TBT தேசிய விசாரணை நிலையமாகவும் திகழ்கிறது.

பயிற்சி

Training Division of the SLSI provides solutions for competency development of human recourses with training, in the fields of standardization, quality assurance, management systems, certification, laboratory testing. Training services are extended to local and foreign Industry and service organizations to meet the growing needs and expectations of the industry. All training programmes are conducted by a team of well-experienced, qualified and trained faculty with the latest knowledge on relevant fields. Tailor made training programmes are conducted at client’s premises on request.

நிதி

இலங்கை தரப்படுத்தல் நிறுவகத்தின் (SLSI) நிதி திணைக்களம், நிறுவன மூலோபாய தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளுவதற்கு உயர்மட்ட முகாமைத்துவத்திற்கு உதவுவதற்கு தகவல்களை அளிக்கின்ற அதேவேளையில் வரவு செலவு திட்ட எதிர்வு கூறலிலிருந்து அடிப்படை கணக்கு பதிதல் வரைக்கும் பலதரப்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ளுகிறது. நிதிசார்ந்த திட்டமிடல், அறிக்கையிடல், குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால வியாபார மூலோபாயங்களைக் கட்டுப்படுத்துதல், முதலீடுகள், காசு முகாமைத்துவம், உள்ளக இடர் முகாமைத்துவம், கூட்டு நிறுவன நிதியிடல் மற்றும் பிரதேச நிதியிடல், கணக்காய்வு மற்றும் கணக்கீடு என்பவை நிதி பிரிவின் பிரதான செயற்பாடுகளாகும்.

நிர்வாகம்

இலங்கை தரப்படுத்தல் நிறுவகத்தின் (SLSI) நிர்வாக பிரிவு ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல், அனைத்து ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட கோப்புகளைக் கையாள்தல், சம்பள ஏற்றம்பற்றிய விடயங்களில் ஈடுபடுதல், லீவு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள், இடமாற்றம், மருத்துவ பணிகள், ஊக்குவிப்பு விடயங்கள், பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பணிகள், போக்குவரத்து பணிகள், வெளிநாட்டு விஜயங்கள், பேரவை விடயங்களுக்கான செயலக பணிகள், வருடாந்த அறிக்கையைத் தயாரித்தல், அனைத்து கொள்வனவு விடயங்களில் (ஆய்வுகூடத்திற்கான உபகரணங்கள்) ஈடுபடுதல் மற்றும் சட்ட விடயங்கள், பாதுகாப்பு, மனை பராமரிப்பு மற்றும் உணவகம் போன்ற ஏனைய பணிகள் உள்ளிட்ட SLSI ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட மற்றும் மனிதவன அபிவிருத்தி சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை முன்னெடுக்கிறது.

அளவியல்

As an ISO 17025 accredited calibration laboratory, the Metrology Division of the Sri Lanka Standards Institution fulfils this national obligation by being a part of our national measurement system. We provide an extensive industrial calibration service, covering a wide range of measurements which are traceable to National / International Standards, established through reference standards maintained by us. Our test/calibration reports consists all information as per requirements of ISO17025. It helps you to stay in compliance with your quality management systems to international standards as well as fulfilling your customer requirements.

ஆய்வுகூடம்

The Laboratory Services Division provides efficient and reliable services for the public as well as private sector organizations y its competent staff members to promote activities in Trade and Commerce via following six unit testing laboratories.

•    Chemical laboratory
•    Electrical & Electronics laboratory
•    Food laboratory
•    Materials laboratory
•    Microbiology laboratory
•    Textile laboratory

As the only national standards body in Sri Lanka, the Standards Divisions facilitate development of internationally aligned national standards and energy labeling scheme to make positive contributions to uplift the quality of the nation by Scientific standards Division and Engineering standards Division.