Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)

SLS ලාංඡන ක්‍රමය - දේශීය

අලෙවි ප්‍රවර්ධනය සඳහා SLS සලකුණ ප්‍රධාන අලෙවි මෙවලමක් වේ.

SLS සලකුණ සහිත නිෂ්පාදිත අනෙකුත් නිෂ්පාදිත වලින් වෙන් කර දක්වන අතර තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි.
SLS සලකුණ නොමැති නිෂ්පාදන ආයතන අභිබවා නියත වශයෙන්ම වාසිදායක තත්ත්වයන් ලබයි.
පාරිභෝගික පැමිණිලි අඩු කරයි.
රාජ්‍ය අංශය SLS සලකුණ සහිත නිෂ්පාදිත ඉල්ලා සිටින බැවින් එමගින් වෙළඳ පොළ කොටස වැඩි කරයි.
සමාගමේ ප්‍රතිරූපය වර්ධනය වීම තුළින් සේවකයන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි කිරීමට හේතුවේ.
ඵලදායිතා වර්ධනය
පාරිභෝගික හා නෛතික අවශ්‍යතා ප්‍රමිතීන්ට ඇතුළත් බැවින් නිෂ්පාදිත වඩා පිළිගත හැකි මට්ටමේ පවතී.
පාරිභෝගික - නිෂ්පාදක - ශ්‍රී.ලං.ප්‍ර.ආ. සබඳතා අඛණ්ඩව වර්ධනය වේ.
විදේශ සහතික කිරීමේ සලකුණු, BS, ISI ආදිය ලබා ගැනීමට පදනම වේ.

බලපත්‍රයෙහි විෂය පථය

එකම ප්‍රමිති පිරිවිතර යටතට ගැනෙන නමුත් විවිධ වෙළඳ නාම යටතේ අලෙවි කෙරෙන වෙළඳ භාණ්ඩ හෝ නිෂ්පාදිත සඳහා වෙන් වෙන් බලපත්‍ර ලබා ‍ගත යුතු වේ. එකම වෙළඳ නාමය දරන වෙළඳ භාණ්ඩයක් එක් පිරියතකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකදී නිපදවනු ලැබේ නම් සෑම පිරියතක් සඳහාම සමගාමීව වෙන වෙනම බලපත්‍ර ලබා ගත යුතුය. එකම වෙළඳ නාමය යටතේ එකම වෙළඳ භාණ්ඩය හෝ නිෂ්පාදිතය නිපදවන සියළුම පිරියත බලපත්‍රය සඳහා අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල නොවේ නම් බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකෙරේ.

බලපත්‍රයක් සඳහා අයැදුම් කරන ආකාරය

වෙළඳ භාණ්ඩයක් හෝ නිෂ්පාදිතයක් මත සහතික කිරීමේ සලකුණ භාවිතා කිරීමට  අපේක්ෂා කරන නිෂ්පාදකයෙකු අදාල නිෂ්පාදිතය / වෙළඳ භාණ්ඩය සඳහා ආයතනය මගින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති පිරිවිතර අනුමත කර ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේදැයි පළමුවෙන් තහවුරු කර ගත යුතු වේ. නිර්දේශිත ආකෘති පත යොදාගෙන අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර යම් විශේෂ ප්‍රමිතියකින් ආවරණය කෙරෙන එක් එක් වෙළඳ භාණ්ඩය හෝ නිෂ්පාදිතය සඳහා වෙන වෙනම  අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. (ශ්‍රී.ලං.රු. 500.00 + 12%  එකතු කළ අගය මත බදු වන නාම මාත්‍ර අය කිරීමකට නිෂ්පාදිත සහතික කිරීමේ අංශය මගින් අයදුම්පත් ආකෘති නිකුත් කරනු ලැබේ.)

අයැදුම්කරුට අයත් පිරියත එකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක එකම වෙළඳ නාමය දරන වෙළඳ භාණ්ඩයක් හෝ නිෂ්පාදිතයක් නිපදවේ නම්, එකම වෙළඳ නාමය යටතේ එම වෙළඳ භාණ්ඩය හෝ නිෂ්පාදිතය නිපදවන සෑම පිරියතක් සඳහාම සමගාමීව වෙන වෙනම අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. අයදුම්පත්වලට අදාල කටයුතු කිරීමේ ගාස්තු :  ශ්‍රී ලං. රු. 1500.00 + 12% එකතු කළ අගය මත බදු. වැඩිදුර විස්තර සඳහා නිෂ්පාදිත සහතික කිරීමේ අංශය අමතන්න. (දුරකථන 2671567 – 72 දිගුව 225, 261, 354,  367 හෝ 584)

බලපත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමට පෙර ඇගයීම

අයැදුම්පතක් ලැබුණු විට ආයතනය, අයැදුම්පතේ සපයා ඇති තොරතුරු මත පදනම්ව නිෂ්පාදකයාගේ තත්ත්ව සහතික කිරීමේ වැඩපිලිවෙලේ ප්‍රමාණවත් බව පිළිබඳව ඇගයීමක් සිදු කරයි. අයැදුම්කරු භාවිතා කරන තත්ත්ව කළමනාකරණ ක්‍රමය විමසා බැලීම සඳහා කම්හලේදී සිදු කෙරෙන විගණනනයක් සඳහා කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ. මිලදී ගැනීම් පාලනය, නිෂ්පාදනයේදී ක්‍රියාවලී පාලනය, උපකරණවල ස්ථායී බව,  පිරික්සුම් හා පරීක්ෂණ කිරීමේ පහසුකම්, පුහුණු කිරීම් පිළිබඳ වාර්තා තබා ගැනීම, අවශ්‍ය සම්පත් සම්පාදනය  ආදිය ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

පරික්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි නියැදි කම්හලෙන් රැස් කර ගැනීම සඳහා අයැදුම්කරු ආයතනයේ විගණනක නිලධාරින්ට සෑම අයුරින්ම සහාය විය යුතුය. පිරික්සුම් පිරිවැය, නියැදිවල පිරිවැය හා පරික්ෂණ ගාස්තු අයැදුම්කරු විසින් දැරිය යුතු වේ.

ප්‍රමිති අවශ්‍යතාවන් එම නිෂ්පාදිතය අනුකූල වේ නම් (එකකට පසුව එකක් ලෙස ලබාගන්නා ලද නියැදි දෙකක අනුකූලතාව පරීක්ෂා කිරීමෙන් තහවුරු කරන ලද) සහ තත්ත්ව පාලන ක්‍රමය සතුටුදායක බව පෙනේ නම් විගණනක නිලධාරින් කණ්ඩායමක් විසින් අවසාන විගණනයක් සිදු කරනු ලැබේ.

බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම

පහත සඳහන් කොන්දේසි සම්පූර්ණ වූ විට ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හෝ ආයතනය වෙනුවෙන් බලය පවරන ලද නිලධාරියෙකු විසින් සහතික කිරීමේ සලකුණ භාවිතා කිරීම  සඳහා බලපත්‍රයක් නිෂ්පාදකයා වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

  • අවස්ථාවට අනුව දින 30 ක හෝ කාණ්ඩ 30 ක අවම පරතරයක් ඇතිව අනුගාමීව ලබාගන්නා ලද නියැදි දෙකක් පරීක්ෂා කර අදාල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූල බවට තහවුරු වී තිබීම (නිෂ්පාදනය කෙරෙන විවිධ වර්ග / ප්‍රමාණ මත පරික්ෂා කෙරෙන නියැදි සංඛ්‍යාව රඳා පවතී.)
  • සතුටුදායක තත්ත්ව කළමනාකරණ ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මකව තිබීම
  • පොදු හා විශේෂිත බලපත්‍ර කොන්දේසි වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට අයැදුම්කරු එකඟ වීම.  වාර්ෂික ගාස්තු ගෙවීමට අදාල කොන්දේසි වලට නිෂ්පාදකයා එකඟ වීම සහ
  • එක් කාර්තුවක් සඳහා ගාස්තුව -  අයැදුම්කරු විසින් ගෙවනු ලැබීම.

බලපත්‍රය ප්‍රදානය කිරීමෙන් පසුව නිෂ්පාදකයාට SLS සලකුණ තම නිෂ්පාදිත මත ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය.

බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් පසු සිදුකරන ඇගයීම්

අදාල ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති පිරිවිතර වලට නිෂ්පාදිතය අඛණ්ඩව අනුකූල වන බව හා ප්‍රමිති ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සතුටුදායක බව සහතික කිරීමටත් බලපත්‍ර කොන්දේසි වලට අනුකූල වීම විමසා බැලීමටත්, නිෂ්පාදකයාගේ කම්හලේදී කලින් කලට විගණන සිදු කෙරේ. පිරිවිතර සමඟ අනුකූලතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නිෂ්පාදකගේ කම්හලෙන් / විවාත වෙළඳපොලෙන් / සැපයුම් කරන ලද පාර්ශ්වයන්ගෙන් ලබාගන්නා ලද නියැදිද පිරිවිතර හා අනුකුලවීම පිරික්සීම සඳහා පරික්ෂණවලට භාජනය කරනු ලැබේ. සැම අංශයකින්ම බලපත්‍ර කොන්දේසිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන බවටත් සෑම විටම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට අවශ්‍ය  සහාය සහ සහයෝගය සැපයෙන බවටත් බලපත්‍රධාරියා සහතික විය යුතුය.

බලපත්‍රයෙහි වලංගුභාවය

බලපත්‍රය වර්ෂ තුනකට වලංගු වන අතර ඉන් අනතුරුව නියැදි අදාළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුකූල වීමට හා තත්ත්ව පාලන ක්‍රමයෙහි සතුටුදායක ක්‍රියාකාරිත්වයට යටත්ව අළුත් කිරීමට හැකියාව ඇත.

සලකුණ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ බලපත්‍ර කොන්දේසි උල්ලංඝනය කිරීම

සහතික කිරීමේ සලකුණ ආයතනය මගින් ආරක්ෂා කෙරෙන අතර මෙම සලකුණ අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම හෝ උල්ලංඝනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතන පනත යටතේ වරදක් වේ. එවැනි වැරදි සඳහා පනත මගින් දඩ හෝ වසර දෙකක් නොඉක්මවන කාලසීමාවක් සඳහා සිරගත කිරීම නිර්දේශ කරයි. තවද, වෙළඳ භාණ්ඩය හෝ නිෂ්පාදිතය බාල ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත වේ නම් හෝ බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමට අදාල වූ කොන්දේසි වලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට බලපත්‍රධාරියා  අසමත් වේ නම් බලපත්‍රය ඕනෑම අවස්ථාවක අවලංගු කළ හැකිය. සද්භාවයෙන් සිදු කරන වැරදි සඳහා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබෙන අතර, ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම සහතික කෙරෙන තෙක් සලකුණු කිරීම අත් හිටුවීමට හැකියාව ඇත.

පුවත් සහ සිද්ධීන්

  • 1
  • 2
New Sri Lanka Standards Catalogue This content is only available in English    The new  Sri Lanka Standards Catalogue has been published and is available for sale at the SL... Read more
National Quality Awards-2015 This content is only available in English    Congratulations to award winners ! National Quality Awards-2015WINNERS Service - Large Cate... Read more

© ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය. සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි
17 වික්ටෝරියා ස්ථානය, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08.

නිමැවුම සහ සම්බන්ධීකරණය